Privacyverklaring Equipped4U BV

Met deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Equipped4U dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd en wij houden ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij middels deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden en u vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wie is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens?
In deze privacyverklaring beschrijft Equipped4U B.V., dat naast Equipped4U ook handelsmerk TickingTheBox vertegenwoordigt (hierna: “Equipped4U” of “wij”) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt o.a. af of deze worden ingezet om een betrokkene te identificeren. Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u die persoonsgegevens kunnen zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u deze zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst of wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Bij het aangaan van een overeenkomst hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Naam en adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Financiële gegevens: bankrekeninginformatie, facturen
 • Voertuiggegevens: chassisnummer, kenteken
 • Kopieën gegevensdragers, w.o.: paspoort, kentekenbewijzen, COE, Uitvoerverklaring

Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Equipped4U hun persoonsgegevens verwerkt.

Doeleinden voor het werken van persoonsgegevens
Equipped4U verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Het afhandelen van de verkoopovereenkomst, het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie in verband met het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten
 • In bepaalde gevallen doen van gerichte aanbiedingen.

Delen met derden

Equipped4U deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen:

 • Indien wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken;
 • Met partijen die Equipped4U assisteren in haar dienstverlening, bijvoorbeeld accountant, hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners.

Hoe lang bewaren wij gegevens
Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig de vastgestelde wettelijke bewaartermijn, waaronder zeven jaar voor fiscale bewaarplicht, of tot wij menen gegevens te mogen bewaren indien noodzakelijk.

In kaart brengen van websitebezoek en contactformulier
Wij bieden de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij kunnen in de toekomst cookies en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Beveiliging en bescherming van gegevens
Equipped4U past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Equipped4U heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Contactgegevens:
Equipped4U BV
Aanwas 25
4704 SC Roosendaal
admin@equipped4u.eu
+31 (0) 88 0204 800

Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

2x per week een update over ons assortiment, uitschrijven kan op elk moment. Onze nieuwsbrieven worden in het Engels verstuurd.

  Uw naam

  Uw bedrijf

  Uw E-mail*

  Aanwas 25
  4704SC ROOSENDAAL
  The Netherlands
  WhatsApp direct met Arne of Piet